طرح درس و لاگ بوک

تعداد بازدید:۱۱۸۳

گروه فارماکولوژی و سم شناسی:

وبسایت آموزشی دکتر شهاب بهلولی

نیمسال اول

نیمسال دوم

فارماکولوژی 2 دکتر امیرشاهرخی

کنترل مسمومیت - دکتر مصطفی لو

کشت سلولی - دکتر سلیمی

فارماکولوژی 1 - دکتر امیرشاهرخی

فارماکولوژی 3 - دکتر امیرشاهرخی

سم شناسی- دکتر سلیمی


گروه فارماسیوتیکس و بیوتکنولوژی دارویی:
 
   
     

نیمسال اول

نیمسال دوم

فارماسیوتیکس 1 - دکتر ابراهیمی

فارماسیوتیکس 1 - دکتر رضایی

فارماسیوتیکس 1 - دکتر اللهیاری

فارماسیوتیکس 2 نظری- دکتر رضایی

فارماسیوتیکس 4 نظری- دکتر رضایی

فارماسیوتیکس  4 - دکتر اللهیاری

کنترل میکروبی نظری - دکتر اللهیاری و دکتر احمدیان

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها - دکتر ابراهیمی

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها - دکتر اللهیاری

بیوتکنولوژی دارویی - دکتر حاجی قهرمانی

فارماسیوتیکس  5 - دکتر اللهیاری

فیزیکال فارماسی 1 - دکتر احمدیان

فیزیکال فارماسی 2 - دکتر حیدری

فراورده های آرایشی و بهداشتی دکتر رضایی

فراورده های بیولوژیک - دکتر حاجی قهرمانی

کارآموزی در عرصه صنعت داروسازی - دکتر رضایی/
دکتر ابراهیمی/ دکتر اللهیاری/ دکتر حیدری


گروه داروسازی بالینی
 

نیمسال اول

نیمسال دوم

دارودرمانی بیماری ها 2 - دکتر پوررشید/دکتر میکاییلی/ دکتر بهزاد/ دکتر محمد قلیزاد

کارآموزی داروخانه شهری - دکتر میکاییلی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری - دکتر پارسا

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری1 - دکتر میکاییلی/ دکتر پوررشید/ دکتر پارسا

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2 

کارآموزی داروسازی بیمارستانی - دکتر میکاییلی 

لاگ بوک:

لاگ بوک کارآموزی در عرصه بیمارستانی

لاگ بوک کارآموزی داروسازی بیمارستانی 1

لاگ بوک کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 2

دارودرمانی بیماریها 3 - دکتر میکاییلی

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1 - دکتر میکاییلی

 


گروه شیمی دارویی و فارماکوگنوزی
       

نیمسال اول

نیمسال دوم

شیمی عمومی نظری - دکتر سپهری

شیمی عمومی عملی- دکتر سپهری

شیمی آلی 1 نظری - دکتر سپهری

شیمی آلی 1 عملی - دکتر سپهری

شیمی دارویی2 _دکتر رزاقی اصل

شیمی دارویی 2 - دکتر جوهری

شیمی دارویی 2 - دکتر سپهری

شیمی تجزیه نظری - دکتر سپهری

شیمی تجزیه عملی - دکتر سپهری

شیمی تجزیه - دکتر جوهری

شیمی آلی 2 - دکتر رزاقی اصل

روش های آنالیز دستگاهی 1 - دکتر سپهری

روش های آنالیز دستگاهی 2 - دکتر رزاقی اصل

روش های آنالیز دستگاهی 2 - دکتر سپهری

روش های آنالیز دستگاهی 2 - دکتر میران

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها- دکتر امانی

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری - دکتر سپهری

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی - دکتر سپهری 

فارماکوگنوزی 1 - دکتر میران

فارماکوگنوزی 1 - دکتر پارسا

فارماکوگنوزی 2 - دکتر پارسا 

شیمی آلی 2 عملی- دکتر رزاقی اصل 

شیمی دارویی 1  - دکتر رزاقی اصل

شیمی دارویی 1 - دکتر سپهری

شیمی دارویی 3 - دکتر رزاقی اصل

شیمی دارویی 3 - دکتر سپهری

گیاهان دارویی - دکتر میران

داروسازی و طب سنتی

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲