دانش پژوهی آموزش و یادگیری

تعداد بازدید:۱۹۱

تعریف

دانش پژوهی آموزش به مفهوم کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیند یادگیری و یاددهی می باشد که با نقد آموزش مبتنی بر شواهد، مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد تکمیل می گردد.

 

حیطه های فعالیت دانش پژوهی آموزش

 • برنامه ریزی آموزشی
 • تدریس
 • مشاوره و راهنمایی تحصیلی
 • مدیریت و راهبری آموزشی
 • ارزیابی فراگیران

 

معیارهای ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزش

 • اهداف روشن و واضح
 • آمادگی و مطالعه کافی
 • روش های مناسب
 • نتایج قابل توجه
 • ارتباط مؤثر
 • نقد بازتابی

 

آیین نامه و فرم فعالیت های دانش پژوهی


فرم های فرآیند و طرح های دانش پژوهی

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱