اساتید مشاور دانشکده

تعداد بازدید:۸۴۱

معرفی

برنامه اساتید مشاور دانشکده

نام استاد

استاد مشاوره ورودی

ساعت مشاوره

دکتر مجتبی امانی

دانشجویان ورودی 95،94و96

دوشنبه 10-8

دکتر منصور میران

دانشجویان ورودی97

یکشنبه12-10

دکتر ساقی سپهری

دانشجویان ورودی98

دوشنبه 12-10

دکتر محمد حسن پوررشید

دانشجویان ورودی99

چهارشنبه 10-8

دکتر حامد پارسا

دانشجویان ورودی1400

یکشنبه12-10

دکتر سودا میکائیلی میرک

دانشجویان ورودی1401

چهارشنبه 10-8

دکتر محمد جوهری

دانشجویان ورودی1402

دوشنبه 12-10

آیین نامه و فرایند

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۴۰۲