آموزش

تعداد بازدید:۱۸۳۸

معاونت و کارکنان

تماس با اداره آموزش

نشانی: اردبیـل خیابان دانشگـاه، بالاتر از دریاچه شورابیـل-دانشگـاه علوم پزشکی اردبیـل- دانشکده داروسازی- اداره آموزش

تلفن مستقیم: 33522435 045

تلفن: (شماره داخلی : 110) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: education.pharmacy@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲