آزمایشگاه ها و اتاق ها / تجهیزات

تعداد بازدید:۲۱۱

آزمایشگاه ها و اتاق ها

تجهیزات

اتاق جراحی

ترازوی معمولی

آزمایشگاه تست های رفتاری

شاتل باکس

آزمایشگاه تحقیقات سیستم گوارشی

ماز مرتفع

محل شستشو

جعبه میدان باز

 اتاق تزریق و گاواژ

کپسول دی اکسید کربن

اتاق نگهداری حیوانات

 

اتاق کارگاه

 

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱