مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۲۴۴

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

 • دکتر ساقی سپهری (استادیار شیمی دارویی)
  گروه شیمی دارویی و فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی    
 • ایمیل: src@pharmacy.arums.ac.ir   
 • شماره تماس:(9-)33522437 - 045   داخلی 158


دبیر

 • حامد کروبیان
 • دانشجوی داروسازی
 • ایمیل: Karroubianhamed@gmail.com
 • شماره تماس: (9-)33522437 -045  

نحوه انتخاب مسئول

مطابق آئین نامه کشوری انتخاب مسئولین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها، مسئول کمیته بایستی از نظر سنی به دانشجویان نزدیک بوده و سابقه پژوهشی مناسبی داشته باشد. از بین افراد واجد شرایطدونفر توسط شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده بعد از رای گیری انتخاب  و به سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه معرفی میشوند. در نهایت سرپرست کمیته، یکی از این افراد را به ریاست دانشکده معرفی و با تایید ریاست دانشکده حکم  برای مسئول صادر می گردد.

 نحوه انتخاب دبیر

دبیر دانشکده ها با رای هسته مرکزی انتخاب و به سرپرست پیشنهاد می شود و شخص منتخب با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به مدت یکسال به عنوان دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده منصوب می شود.

شرح وظایف

 1. نظارت بر حسن اجرای انتخابات اعضای شورای مرکزی کمیته
 2. نظارت بر حسن اجرای امور، هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه آن
 3. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت اهداف کمیته
 4. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای مرکزی  کمیته
 5. همکاری با سایر کمیته های تحقیات دانشجویی داخل و خارج دانشگاه
 6. گزارش عملکرد سالیانه کمیته به دانشکده
 7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
 8. صدور تأییدیه جهت امتیازات اعضای کمیته پس از بررسی در شورای مرکزی و یا شورای پژوهشی
 9. تعیین مسئولین واحدهای کمیته پس از بررسی در شورای مرکزی
 10.  برگزاری سمینارها، کنگره ها و کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی و صدور گواهی های مرتبط

شرح وظایف دبیر

 1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته
 2. اجرای اساسنامه، مصوبات شورای مرکزی، آیین نامه ها و برنامه راهبردی
 3. نظارت و هماهنگی بین گروه های کمیته، شوراها و واحد ها
 4. ارائه گزارش عملکرد فصلی فعالیت های کمیته به مسئول و شورای مرکزی بر اساس مستندات
 5. پیگیری و نظارت بر فعالیت های افراد فعال در کمیته تحقیقات دانشجویی
 6. همکاری در برگزاری انتخابات مجمع کمیته ی دانشکده
 7. نظارت بر حسن اجرای امور مراکز پژوهش دانشجویی دانشکده ها، شوراها و هدایت علمی-پژوهشی و عملی کمیته
 8. انجام هماهنگی‌های لازم برای سفر‌های‌ علمی-پژوهشی اعضای مرکز به کنگره‌ها، همایش ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی
 9. انعکاس نیازهای هریک از قسمت های کمیته به مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
 10. ایجاد سیستم مناسب جهت اخذ پیشنهادات و انتقادات اعضای مرکز
 11. شرکت در جلسات شورای مرکزی به عنوان نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۲