آموزش بالینی

تعداد بازدید:۴۳۶

آموزش بالینی

آموزش بالینی از مقاطع حساس آموزش علوم پزشکی است که در ایجاد توانمندی های حرفه ای فراگیران نقش عمده ای دارد. ارتقاء کیفیت آموزش بالینی مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است.

کارآموزی
هدف از این مرحله بدست آوردن توانایی های لازم در بکار بردن اندیشه و استقلال و نتیجه گیری سریع به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمار و طراحی عملیات پیشگیری و درمانی می باشد. درس کارآموزی داروخانه در عرصه شهری نیز برای دانشجویان داروسازی در ارتقای کیفیت حرفه ای و اجتماعی آن بسیار مهم بوده و اهداف آموزشی این درس محسوب می شود. حتی اجرای دقیق و منظم و کامل چرخه های آموزشی این درس می تواند به ارتقای شغلی همکاران داروساز در سطح اجتماع منجر شود و نگاه مردم نیز دستخوش تغییرات مفید و مثبتی نسبت به داروخانه و داروسازی گردد.

کارورزی
هدف از این مرحله پرورش مهارت ها، تقویت قدرت تصمیم گیری، افزایش اتکا بنفس و تکمیل پرورش اندیشه می باشد تا از طریق فعالیت در محیط کار واقعی و  مواجهه ی مستقیم کارورز با مسایل بهداشتی و درمانی به کسب تسلط بر مهارت های عملی منجر گردد.

لینک های مفید

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲