براساس نمایه در پایگاه Google Scholar

تعداد بازدید:۶۱۱

H-Index اعضای هیأت علمی بر اساس نمایه در پایگاه Google Scholar

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

H-Index

تعداد مقالات
نمایه شده 

استنادات

 استناد به ازای
هر مقاله

1.

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

31

133

2514

18/90

2.

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

25

89

1566

17/59

3.

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

25

71

4387

61/78

4.

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

22

90

1243

13/81

5.

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

19

89

1635

18/37

6.

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

19

39

1271

32/58

7. دکتر ساقی سپهری دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی استادیار 17 61 773 12/67

8.

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

17

31

948

30/58

9.

دکتر معصومه دادخواه

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

استادیار پژوهشی

10

55

364

6/61

10.

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

10

15

602

40/13

11.

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

9

16

268

16/75

12.

دکتر سعیده اللهیاری

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

8 17 322 18/94
13.

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

8

17

213

12/52

14.

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

7 19 140 7/36
15.

دکتر حامد پارسا

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

6

13

210

16/15

16.

دکتر سید محمد حسن پوررشید  

دکترای تخصصی داروسازی بالینی

استادیار

3

6

40

6/66

17.

دکتر سودا میکاییلی میرک

دکترای تخصصی داروسازی بالینی

استادیار

3

5

35

7/00

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۴۰۲