ارزشیابی آموزش

تعداد بازدید:۲۱۴

تعریف

ارزشیابى درنظام آموزش پزشکى از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است بدلیل آنکه این نظام عهده دار تربیت نیروى انسانى کارآزموده و با کیفیت برای عرضه مراقبتهاى درمانى و بهداشتى بوده و به طور مستقیم با سلامت جامعه ارتباط دارد. از این رو کیفیت آموزش وپژوهش در دانشگاه علوم پزشکی باید مورد ارزیابى قرار گرفته و بطور مستمر بهبود یابد تا بتوان از تحقق رسالت و اهداف نظام سلامت اطمینان حاصل کرد. بدین منظور، نظام ارزشیابى دانشگاه باید مطلوبیت عوامل درونداد (دانشجو، هیأت علمى، برنامه درسى وغیره)، برونداد (فارغ التحصیلان، تألیفات و غیره) و فرآیندها (تدریس، یادگیرى، امکانات وغیره) را به طور مستمر مورد سنجش و قضاوت قرار داده و حاصل آن را جهت بهبود امور آموزشى، پژوهشى و عرضه خدمات تخصصى به استحضار تصمیم گیرندگان برساند.

محورهای فعالیت

  1. توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان و ارائه بازخورد و مشاوره به اساتید و گروه های آموزشی در این مورد
  2. توانمند سازی اساتید در زمینه روش های نوین ارزیابی دروس
  3. هدایت پروژه اعتبار بخشی برنامه های آموزشی (مورد تاکید وزارت متبوع)
  4. مشارکت در تدوین و اجرای فرایند ارزشیابی درونی و بیرونی
  5. انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی
  6. ارائه بازخوردها به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی دروس

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۱