پایان نامه های دفاع شده

تعداد بازدید:۱۶۴۴

سالتحصیلی 03-1402


 1.  سنتز و ارزیابی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ضد باکتری هیدروژل پلی وینیل الکل /پلی لیزین حاوی نانوذرات نقره اصلاح شده با تانیک اسید
 2. فرمولاسیون و ارزیابی فیلم های کامپوزیتی پلی لاکتیک اسید و نانوکایتوزان و نانوسلولز حاوی اسانس زنیان
 3. بررسی اثر مهاری آزالائیک اسید بر سمیت ناشی از آرسنیک در جزایر لانگرهانس موش صحرایی
 4. بررسی سمیت مستقیم تیموکینون با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده از کلیه موش صحرایی
 5. بررسی سمیت مستقیم ترکیب تیموکینون با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده از کبد موش صحرایی
 6. ارزیابی رژیم های دارو-درمانی منطقی در سالمندان پذیرش شده در بیمارستان امام خمینی اردبیل، با استفاده از معیار Beers در شش ماهه دوم سال 1400
 7. بررسی سمیت میتوکندریایی داروی ایفوسفامید با استفاده از میتوکندریهای ایزوله شده از کبد موش صحرایی در توجیه سمیت کبدی آن
 8. ارزیابی اثر هیدروژل پلیلیزین/کربوکسی متیل سلولز اکسیدایز بارگذاری شده با داروی آالنتوئین جهت تسریع در ترمیم زخم 
 9. بررسی سمیت میتوکندریایی داروی ایفوسفامید با استفاده از میتوکندری های ایزوله از مغز موش صحرایی نر
 10. بررسی اثر بتاسیکلودکسترین بر میزان انحلال فلوتامید از طریق ایجاد حالت فوق اشباع در محیط برون تن
 11. بررسی الگوی مصرف وانکومایسین در بیماران بستری در بیمارستان اطفال بوعلی، اردبیل طی شش ماهه اول سال 1401
 12. بررسی اثرات بالقوه درمانی ترکیب کورکومین در مهار سمیت قلبی ایجاد شده توسط تراستوزومب در موش صحرایی
 13. ساخت و ارزیابی ضد میکروبی نانوذرات جامد لیپیدی حامل روغن سیاهدانه
 14. شناسایی خطاهای دارویی در بیماران دیابتی بستری در بخش داخلی بیمارستان امام خمینی اردبیل، ایران، در طی شش ماه اول سال 1401
 15. بررسی محلولیت و خواص ترمودینامیکی مزالازین در مخلوط حلال های دیپ یوتکتیک و آب در دماهای مختلف
 16. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان در مورد معیارهای انتخاب شکل مناسب از اسپری های استنشاقی برای بیماران مبتال به بیماری انسداد مزمن مجاری ریوی (COPD) و بررسی ترجیحات بیماران
 17. بررسی سمیت میتوکندریایی داروی ایفوسفامید با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده از قلب موش صحرایی نر
 18. ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻟﯿﭙﯿﺪی ﭘﻮﺷﺶ دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﺘﻮزان و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﮐﻠﯿﺘﺎﮐﺴﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ دارورﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ رده 7-MCF
 19. بررسی الگوی مصرف مروپنم در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل طی شش ماهه دوم سال 1401
 20. سنتز و آنالیز ترکیبات جدید بر پایه ساختاری آریل/ آلکیل_کربونیل N_هترو آریل/ آلکیل تیواوره و اثر آنها بر مهاجرت سلول های AGS
 21. بررسی سمیت عصبی-شناختی سایپرمترین پس از مواجهه تحت مزمن در موش صحرایی نر

لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۴۰۲