مدیریت

تعداد بازدید:۲۶۹

پست الکترونیکی:

تلفن:

  • 09376842704
  • 98-45-33522437-39+
     

:فاکس
98-45-33522197+
 

نشانی: اردبیل - خیابان دانشگاه - دانشکده داروسازی - واحد حیوانات آزمایشگاهی 
5618953141 اردبیل,ایران

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱