منابع دانشکده

تعداد بازدید:۴۱۵

تماس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هرگونه توضیح یا درخواست را خوش آمد می گوید. برای کتاب های الکترونیکی و سایر منایع می توانید به نشانی pharmacy.lib@arums.ac.ir ایمیل ارسال نمایید.

سایر منابع

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۱