کمیته اعتباربخشی

تعداد بازدید:۲۳۱

اعضای کمیته اعتبار بخشی

 ردیف

نام عضو

    سمت

 1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

رییس دانشکده

 2

دکتر عزیز کامران

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

3

دکتر حامد پارسا

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر احمد سلیمی

معاون پژوهشی دانشکده

5 دکتر سودا میکاییلی سرپرست دفتر توسعه آموزش (EDO) و دبیر کمیته
6 دکتر شهاب بهلولی مدیر گروه فارماکولوژی
7 دکتر نیما رزاقی اصل مدیر گروه شیمی دارویی
8 دکتر مجتبی امانی عضو هیأت علمی
9

دکتر سارا مصطفی لو

مدیرگروه فارماکولوژی و سم شناسی
10

دکتر منصور میران

عضو هیأت علمی
11 دکتر لیلا رضایی عضو هیأت علمی

12

دکتر محمدحسن پوررشید

عضو هیأت علمی

13

کمال محمدپور

رییس امور عمومی

 14

الهام جعفری

کارشناس مسئول اعتبار بخشی
15

دکتر علی سراج یعقوبی

دانش آموخته داروسازی
16 عطا احمدی دانشجوی داروسازی

جلسات برگزار شده

   ردیف

موضوع جلسه              

 تاریخ برگزاری 

جلسه 10

ارزیابی درونی کمیته خودارزیابی اعتباربخشی

       99/10/30

جلسه 9

بررسی راهنمایی ارزیابی بیرونی کمیته خودارزیابی اعتباربخشی

       99/10/09

جلسه 8

بررسی استاندارد های کمیته اعتباربخشی داروسازی عمومی(2)

       99/08/12

جلسه 7

بررسی استاندارد های کمیته اعتباربخشی داروسازی عمومی(1)

       99/07/29

جلسه 6

معرفی و شرح وظایف مسئولین کارگروه و اعضای کارگروه کمیته خودارزیابی اعتباربخشی

       99/06/02

جلسه 5

معرفی و شرح وظایف اعضای کمیته خودارزیابی اعتباربخشی

       99/05/22

جلسه 4

بازبینی برنامه استراتژیک پنج ساله در راستای برنامه اعتباربخشی دانشکده (4)

       98/08/09

جلسه 3

بازبینی برنامه استراتژیک پنج ساله در راستای برنامه اعتباربخشی دانشکده (3)

       98/08/02

جلسه 2

بازبینی برنامه استراتژیک پنج ساله در راستای برنامه اعتباربخشی دانشکده (2)

       98/07/30

جلسه 1

بازبینی برنامه استراتژیک پنج ساله در راستای برنامه اعتباربخشی دانشکده (1)

       98/07/25

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲