برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه سونیا پرهیزکار

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۰۶ کد : ۳۰۱۷۷ پایان نامه های دفاع شده
تعداد بازدید:۱۶۵

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی سونیا پرهیزکار (دانشجوی ورودی 95) با عنوان ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻟﯿﭙﯿﺪی ﭘﻮﺷﺶ دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﺘﻮزان و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﮐﻠﯿﺘﺎﮐﺴﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ دارورﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ رده 7-MCF  تحت راهنمایی دکتر ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ روز  سه شنبه مورخه 1402/11/17 در آمفی تئاتر زنده یاد دکتر پرهام محمدی دانشکده داروسازی اردبیل برگزار گردید.

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۲

نظر شما :