دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی با چشم انداز تعالی آموزش داروسازی شکل گرفته است و به طور همگام با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) در راستای ارتقاء کیفیت آموزش فعالیت می نماید. این دفتر با شناخت ظرفیت های بالقوه، بررسی همه جانبه و ایجاد بستر اجرایی مناسب، فرآیندهای آموزشی و فعالیت های نوآورانه را در مسیر مناسب هدایت می کند و با به کارگیری دانش روز، زمینه مناسب برای نهادینه شدن تغییر و تحولات آموزشی و پیاده کردن تجارب مفید را فراهم می نماید. از این رو مشارکت همه جانبه اعضای هیات علمی و تشکیل کار گروههای مختلف در زمینه نوآوری، فراگیری و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در کانون توجه دفتر توسعه آموزش قرار می گیرد.

مدیریت

تماس با ما:

نشاني: اردبيـل خيابان دانشگـاه، بالاتر از درياچه شورابيـل-دانشگـاه علوم پزشكي اردبيـل- دانشکده داروسازی- دفترتوسعه آموزش

تلفاکس: 33522435 045

تلفن: (شماره داخلی: 148) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: edo@pharmacy.arums.ac.ir