معاون پژوهشی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد جوهری

رشته تخصصی

شیمی دارویی

رتبه علمی

استادیار

نشانی الکترونیکی

researchoffice@pharmacy.arums.ac.ir

شماره تلفن

شماره داخلی: (106)  -04533522473

 


اهم شرح وظایف

1.    نظارت بر اجرای صحیح و موثر کلیه امور پژوهشی و فناوری مصوب، مقررات و آیین نامه های پژوهشی
2.    اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت پژوهشی دانشگاه
3.    هماهنگ سازی فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده
4.    برنامه ریزی و پیشنهاد برنامه های تحقیقی برای فراهم شدن شرایط ارتقای پژوهش و همچنین گستردن مرزهای دانش
5.    برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقای و افزایش سطح همکاری های علمی در سطح ملی و بین المللی
6.    توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند
7.    انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه برای ارایه به رییس دانشکده
8.    تدوین دستورالعمل، راهنما و آیین نامه های مرتبط با پژوهش در دانشکده داروسازی
9.    کارشناسی طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی و اعلام پایان طرح و یا پایان نامه
10.    هماهنگی و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع دکترای عمومی
11.    شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویی
12.    همکاری و هماهنگی در ارائه خدمات علمی و برگزاری ژورنال کلاب ها، سمینارها، کنفرانس‌های علمی و کارگاه های آموزشی
13.    نظارت بر حسن اجرای امور کتابخانه
14.    نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی
15.    به روزرسانی و نظارت بر اطلاعات پژوهشی جهت ورود به وب سایت دانشکده داروسازی
16.    تهیه اطلاعات و آمار پژوهشی مورد نیاز وزارت متبوع، دانشگاه و یا سایر سازمان ها و یا موسسات
17.    برگزاری و راهبری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
18.    شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده دانشکده به منظور اطلاع از سیاست های پژوهشی دانشگاه و ارائه پیشنهادات، انتقادات و درخواست ها

 (به روزرسانی: شهریور 1398)