مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی محبوبه صادقلو
تحصیلات کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت
سمت کارشناس امور دانشجویی
نشانی الکترونیکی students@pharmacy.arums.ac.ir
شماره تلفن شماره مستقیم:  433 522 33 - 045
شماره داخلی: (109) 39-37 224 335 045
اهم شرح وظایف

1. ثبت نام و تشكيل پرونده امور دانشجوئي براي دانشجويان جديد الورود
2. همكاري با معاونت دانشجوئي-فرهنگي دانشگاه درخصوص صدور دفترچه بيمه برای دانشجويان متقاضی
3. راهنمائی دانشجويان جهت استفاده از انواع تسهيلات دانشجوئی
4. ثبت فرم تعهد محضري و حساب بانكي براي دانشجويان متقاضي وام در سامانه صندوق رفاه دانشجویی
5. پرداخت وام تحصيلي ومسكن براي دانشجويان متقاضي واجد الشرايط درهر نيمسال تحصيلي
6. پرداخت وام ضروري، ازدواج و وديعه مسكن براي دانشجويان متقاضي واجد الشرايط در هر سالتحصيلي
7. انجام امور مربوطه به ثبت و تغییرات وضعیت تحصیلی دانشجو (تغییرات شماره دانشجویی، رشته تحصیلی، انتقالی)
8. نظارت بر وضعيت رفاهی دانشجويان از قبيل وام های دانشجويی، بيمه حوادث دانشجویی، سلف سرويس و سرويسهای اياب و ذهاب، تربیت بدنی و خوابگاهها
9. اجراي دقيق دستورالعمل هاي مربوط به امور رفاهي بهداشتي و درماني دانشجويان
10. پاسخگویی به نامه های ارجاعی به اموردانشجویی و بایگانی نامه های مربوط به اموردانشجویی 

(به روز رسانی : اردیبهشت 1398)