مدیریت و کارکنان

 •  رئیس: دکتر پریسا علی نژاد
 • مسئولین فنی: دکتر ابراهیم عبادی، دکتر نازلی مستقیمی
 • تکنسین های فنی:
  1. مهسا دیده بان
  2. سمانه محمدزاده
  3. سیما منزلی
  4. سمیه ودادی
 • خدمات: حسین مدرسی