جلسه دفاع پایان‌نامه جهت دریافت دکترای عمومی داروسازی          

عنوان:

ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دارورﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺎﮐﺮوﻟﯿﻤﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿﺪي ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ دار ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﺘﻮزان

استاد راهنما:

  •   دكتر حسینعلی ابراهیمی

نگارش: 

  • سمیه دسینه کوه کنار

زمان: یکشنبه مورخه 08/11/99  - ساعت 10:00

مکان برگزاری: اتاق جلسات دانشکده