گروه برنامه ریزی و بودجه

این گروه با هدف برنامه ریزی و کمک به سیاست گذاری فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دایر گردیده است.

✔️ علیرضا رضایی

دانشجوی داروسازی-ورودی 93

 1. تشکیل کارگروه استراتژی شامل صاحب نظران و اساتید کمیته جهت ارائه برنامه راهبردی و برنامه ‌عملیاتی کمیته
 2. تعيين اولويت‌هاي اجرايي مركز با توجه به اهداف و دورنماي تعيين شده
 3. مطالعه در مورد ضرورت بازنگري زيرساخت‌ها و اجزای اجرایی کمیته تحقیقات‌ دانشجویی
 4. بررسی و امکان سنجی انجام پروژه های کمیته تحقیقات
 5. مدیریت مالی کمیته تحقیقات

این شورا جهت برنامه ریزی و تهیه برنامه استراتژیک کمیته تحقیقات دانشجویی ایجاد شده است.
اعضای شورای سیاست گذاری:

 1. سرپرست دانشکده
 2. ریاست دانشکده
 3. دبیر دانشکده
 4. مدیرگروه برنامه ریزی و بودجه
 5. سه تن از دانشجویان با سابقه فعالیت در کمیته

✔️ وظایف شورا:

 1. تببین برنامه 5 ساله کمیته تحقیقات
 2. تعیین نقشه راهبردی یک ساله
 3. برنامه ریزی برای برنامه کلی ابلاغی از شورای مرکزی سیاست گذاری
 4. تعيين اولويت‌هاي اجرايي مركز با توجه به اهداف و دورنماي تعيين شده
 5. مطالعه درمورد ضرورت بازنگري زيرساخت‌ها و اجزای اجرایی کمیته تحقیقات‌ دانشجویی

✔️ لینک های مفید:

 • شورای سیاست گذاری
 • برنامه استراتژیک 5 ساله کمیته تحقیقات
 • برنامه راهبردی یک ساله کمیته تحقیقات

✔️ واحد مالی :

مسئول واحد: علیرضا رضایی

این واحد با هدف امکان سنجی فعالیت های کمیته از نظر مالی و جذب اسپانسر تشکیل گردیده است.

 1. بررسی و امکان سنجی فعالیت های کمیته
 2. تلاش در جهت مستقل سازی کمیته از نظر مالی
 3. جذب اسپانسر
 4. پیگیری درخواست های سایر گروه ها