تمام فیلد های ستاره دار (*) ضروری می باشند.
 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده داروسازی - کمیته تحقیقات دانشجویی
اردبیل - خیابان دانشگاه - روبروی دریاچه شورابیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشکده داروسازی - کمیته تحقیقات دانشجویی
تلفن: 33522435 (045)، فاکس: 33522197 (045) 
پست الکترونیکی:src@pharmacy.arums.ac.ir