گروه آموزشی

 گروه ها عالی ترین مراجع اجرایی در کمیته تحقیقات دانشجویی می باشند و هدف از تشکیل گروه آموزشی تدوین برنامه جامع و کاربردی جهت برگزاری کارگاه های مورد نیاز دانشجویان در سطح دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.

این گروه برای اولین بار در خرداد ماه سال 1397 در چهارمین دوره انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی ایجاد شده و سیاست گذاری ها و انجام کارگاه ها، ژورنال کلاب و مدارس علمی پژوهشی را بر عهده دارد.

مهشاد پورقلی

دانشجوی داروسازی-ورودی 96

 1. نیاز سنجی دانشجویان جهت تشکیل کارگاه ها و ژورنال کلاب های کاربردی در سطح عمومی و تخصصی
 2. تدوین برنامه کارگاه ها و ژورنال کلاب های مورد نیاز و یا درخواست شده از طرف مدیریت توسعه مطالعات
 3. برگزاری کارگاه های مقطعی و پیوسته در سطح دانشگاه و یا هر یک از دانشکده ها
 4. برگزاری ژورنال کلاب های مقطعی و پیوسته در سطح دانشگاه و یا هر یک از دانشکده ها
 5. تشکیل بانک مدرسین به منظور تسریع امور علمی و بالابردن کیفیت آموزشی کارگاه ها
 6. برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی جهت تدریس در کارگاه ها برای دانشجویان
 7. برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی و پیگیری امور مربوطه
 8. نظر سنجی کارگاه ها و ژورنال کلاب ها و تحلیل نتایج
 9. اهدای گواهی ژورنال کلاب و کارگاه ها

✔️  واحد کارگاه :

مسئول واحد: شادی حدادی (دانشجوی داروسازی-ورودی 96)

واحدی که مسئولیت برگزاری و بهبود کیفیت کارگاه ها را در سطح دانشکده، دانشگاه و کشور را بر عهده دارد.

 1. تدوین برنامه کارگاه های مورد نیاز و یا درخواست شده از طرف واحد توسعه مطالعات
 2. برگزاری کارگاه های مقطعی و پیوسته در سطح دانشگاه و یا هر یک از دانشکده ها
 3. تشکیل بانک مدرسین به منظور تسریع امور علمی و بالابردن کیفیت آموزشی کارگاه ها
 4. برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی جهت تدریس در کارگاه ها برای دانشجویان
 5. نظر سنجی کارگاه ها و تحلیل نتایج

لینک های مفید:

✔️  واحد ژورنال کلاب :

مسئول واحد ژورنال کلاب: هیوا بهرامی

واحدی که مسئولیت برگزاری و بهبود کیفیت ژورنال کلاب را در سطح دانشکده، دانشگاه را بر عهده دارد.

 1. تدوین برنامه ژورنال کلاب های مورد نیاز و یا درخواست شده از طرف مدیریت توسعه مطالعات
 2. برگزاری ژورنال کلاب های مقطعی و پیوسته در سطح دانشگاه و یا هر یک از دانشکده ها
 3. برگزاری جلسات سخنرانی
 4. نظر سنجی ژورنال کلاب ها و تحلیل نتایج

لینک های مفید:

✔️  دبیرخانه مدارس آموزشی:

دبیرخانه مدارس آموزشی که برنامه مدرسه های آموزشی-پژوهشی را تدوین می کند،  در مهر ماه سال 1397 در کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی تشکیل شده است و اهم وطایف آن عبارت است از:

 1. تدوین برنامه مدرسه
 2. برگزاری مدرسه در سطح دانشگاه و کشور
 3. انجام امور اداری و علمی و پیگیری های مربوط به مدرسه

فعالیت های واحد مدارس آموزشی:

 مدرسه پاییزه پژوهشگرشو

 مدرسه کشوری تابستانه 

کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی برای بار اول طرح دیپلم پژوهشی را به پیشنهاد خانم دوستکامل آغاز کرده است و این دوره مرحله ایست برای اینکه کمیته تحقیقات به سمت و سوی چاپ مقاله رود، طی این دوره که در سه بخشدو هفته ای برگزار شده و پس از گذراندن 28 عنوان کارگاه آموزشی در مورد مواردی که برای شروع و تکمیل یک ایده پژوهشی لازم است، پروپوزالی ثبت و در پایان مقاله نگارش می شود و پس از ثبت مقاله مدرک دیپلم پژوهشی به اشخاص اهدا می شود.

صفحه اصلی دیپلم پژوهشی