تعریف

توانمندسازی شامل مجموعه فعالیت هایی است که درقالب یک سیاست کلی به منظور ارتقاء کیفیت و شایستگی نیروی انسانی در سیستم آموزش داروسازی صورت می گیرند و الگوی این فعالیت ها بایستی همسو با اهداف توسعه آموزش شامل ارتقاء بهره وری و شکوفایی علمی باشد.

برنامه های توانمندسازی دانشجویان: