کارگاه "آموزش آیین نگارش مقالات علمی" در دانشکده داروسازی برگزار شد

  • 6/1/19 9:26 AM

کارگاه "آموزش آیین نگارش مقالات علمی" ویژه دانشجویان، روز پنج شنبه مورخه 09 خرداد 1398 از ساعت 10:00 الی 12:00 با حضوردانشجویان دانشکده در سایت کتابخانه دانشکده داروسازی اردبیل برگزار گردید.

دبیر علمی کارگاه برگزار شده دکتر احمد سلیمی استادیار سم شناسی دانشکده داروسازی بود.