ابلاغ جدید: مسئول خدمات دانشکده

  • 5/19/19 10:44 AM

دکتر نیما رزاقی اصل، رئیس دانشکده داروسازی، طی ابلاغی آقای سید جواد مرتضوی را بعنوان مسئول خدمات دانشکده منصوب نمودند.

دانشکده داروسازی برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.